An Giang: Ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Cập nhật : 03/01/2017 | 10:10
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 29/12/20016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký Quyết định số 3727/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mục đích nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 03/12/2014. Chỉ số cải cách hành chính dùng để theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 


Theo Kế hoạch, một số nội dung triển khai thực hiện: Tổ chức hướng dẫn, triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; Tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện. Gửi kết quả phiếu điều tra về Sở Nội vụ; Điều tra xã hội học: tổng số phiếu điều tra dự kiến là 3.241 phiếu; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; Báo cáo phân tích kết quả thẩm định việc tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (báo cáo phân tích theo chuyên đề); Báo cáo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức Hội nghị công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016; Triển khai và hoàn thành kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và công bố kết quả xếp hạng và báo cáo Sở Nội vụ.


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. - Chỉ số Cải cách hành chính phải phản ánh khách quan, được xác định công bằng, trên cơ sở quy định của bộ, ngành trung ương và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế của địa phương. - Nâng cao nhận thức của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều phương diện, lĩnh vực công tác./.


Nguồn: Quyết định số 3727/QĐ-UBND, ngày 29/12/20016 của UBND tỉnh
Công Gion