Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017

Cập nhật : 11/01/2017 | 10:25
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SNV về việc phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017.

Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vi, ̣địa phương. Khuyến khích tinh thần làm việc của tập thể sở, ban ngành, địa phương, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị phối hợp và bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức , ngườ i lao đôṇ g trong việc nghiên cứu, tìm kiếm sáng kiến, giải pháp áp dụng vào thực tế để tăng hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng nền hành chính tỉnh An Giang thông suốt, chuyên nghiệp, hướng đến hiện đại. 


Áp dụng đối với tập thể các sở, ban ngành tỉnh, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành tỉnh; Tập thể UBND cấp huyện, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn và cá nhân cán bộ, công chức,viên chức thuộc UBND cấp huyện; tập thể các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị phối hợp và cá nhân, cán bộ, công chức viên chức trực thuộc.


Tiêu chí thi đua căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong năm 2017.


Số lượng khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh cho 06 tập thể (03 tập thể cấp tỉnh; 03 tập thể cấp huyện và cấp xã); Bằng khen UBND tỉnh cho 10 cá nhân; Khen thưởng đôṭ xuất (nếu có).


Thời gian đăng ký thi đua đến hết ngày 15/02/2017. Công bố quyết định khen thưởng vào tháng 12/2017 hoặc đầu tháng 01/2018./.


Nguồn: Chỉ thị số 55/KH-SNV ngày 10/01/2017 của Sở Nội vụ AG 
Cẩm Nhung