An Giang: Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

Cập nhật : 30/12/2016 | 03:24
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.
Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân năm 2017 giao cụ thể như sau : Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017 là 29 biên chế (giảm 1 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Văn phòng UBND tỉnh năm 2017 là 64 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017 là 66 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 và các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 211 biên chế (giảm 4 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 là 70 biên chế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 là 66 biên chế; Sở Y tế và các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Y tế năm 2017 là 68 biên chế; Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 là 48 biên chế (giảm 1 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Nội vụ và các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017 là 75 biên chế; Sở Công Thương và cơ quan hành chính trực thuộc năm 2017 là 174 biên chế; Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan hành chính trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017 là 48 biên chế; Sở Ngoại vụ năm 2017 là 21 biên chế (giảm 1 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Ban Dân tộc năm 2017 là 17 biên chế.; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cơ quan hành chính trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2017 là 64 biên chế; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2017 là 42 biên chế; Sở Xây dựng năm 2017 là 52 biên chế; Thanh tra tỉnh năm 2017 là 48 biên chế; Sở Tư pháp năm 2017 là 52 biên chế; Sở Tài chính năm 2017 là 61 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Giao thông vận tải năm 2017 là 106 biên chế (giảm 3 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017 là 32 biên chế; Văn phòng Ban An toàn giao thông năm 2017 là 5 biên chế


Đối với cấp huyện gồm UBND thành phố Long Xuyên năm 2017 là 141 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND thành phố Châu Đốc năm 2017 là 120 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện An Phú năm 2017 là 119 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Châu Phú năm 2017 là 125 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Tri Tôn năm 2017 là 120 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Châu Thành năm 2017 là 125 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Phú Tân năm 2017 là 126 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND thị xã Tân Châu năm 2017 là 119 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Thoại Sơn năm 2017 là 124 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Chợ Mới năm 2017 là 130 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016); UBND huyện Tịnh Biên năm 2017 là 120 biên chế (giảm 2 biên chế so với số lượng biên chế được giao trong năm 2016).


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí công chức trong phạm vi biên chế được giao theo đúng yêu cầu, vị trí việc làm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cập nhật, bổ sung hoặc xây dựng mới (nếu chưa có) đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức từ nay đến năm 2021, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và triển khai thực hiện tinh giản theo lộ trình hàng năm.


Tin : HY
Nguồn QĐ số 3663/QĐ-UBND ngày 27/12/2016