Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017

Cập nhật : 28/12/2016 | 03:44
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 21/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 683/KH-UBND cải cách thủ tục hành chính năm 2017. Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình làm việc hàng năm của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch.
Mục tiêu chung, tiếp tục xác định cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt; thủ tục hành chính là khâu đột phá, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mjanh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, cung ứng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, xây dựng chính quyền điện tử An Giang.


Xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ công, không gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức, cá nhân; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả; đội ngũ xán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp.


Cũng theo kế hoạch, nội dung trọng tâm cải cách hành chính năm 2017 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính, 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mứu giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình, chấn chỉnh tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ tình hình, kết quả và đề xuất, kiế nghị giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị tỏng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2918./.


Nguồn: KH số 683/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh
Công Gion