An Giang qua một năm mô hình Văn phòng đăng ký đất một cấp

Cập nhật : 30/12/2016 | 10:59
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/07/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã xây dựng Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Gần một năm đi vào hoạt động,  việc giải quyết thủ tục đất đai cho người dân theo mô hình mới này tuy còn một số vướng mắc, nhưng bước đầu hồ sơ đất đai của người dân đã được xử lý nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.


Hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang được thành lập từ năm 2005 theo Luật Đất đai năm 2003 bao gồm: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hiện nay đang có một số bất cập, hạn chế chưa khắc phục được trong thực hiện nhiệm vụ như: Hệ thống hồ sơ địa chính phải lưu giữ ở 2 cấp, dễ thất lạc, gây khó khăn cho việc xây dựng và cung cấp thông tin đất đai. Sự phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chưa thực sự phát huy hiệu quả. Quy trình cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính hiện nay được thực hiện trên cơ sở dữ liệu địa chính tuy đã được thực hiện định kỳ theo quy định nhưng vẫn chưa đầy đủ, kịp thời... 


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh do UBND tỉnh An Giang quyết định thành lập, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh An Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính. Kiểm tra bản trích đo đạc địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do các tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.  Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.


Ông Phạm Văn Phúc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết: Qua gần một năm đi vào hoạt động, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh An Giang đã đạt kết quả quan trọng,  đã tiếp nhận và giải quyết hơn 135.000 hồ sơ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.Trong đó hầu hết là hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận. Kết quả này thể hiện được sự thống nhất cao về chuyên môn và đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính nên chất lượng Giấy chứng nhận được cấp đảm bảo đúng quy định, giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc tách thửa, không để xảy ra tình trạng chia cắt không đúng quy định gây khó khăn , phức tạp trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Qua đó góp phần hạn chế được nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại trong cấp giấy chứng nhận do việc thực hiện trước đây không thống nhất giữa phòng đăng ký các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.


Việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhằm tinh gọn về tổ chức bộ máy, thống nhất về quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện; hồ sơ và cơ sở dữ liệu địa chính trong toàn tỉnh được cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác...


Hiệu quả bước đầu từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp đã được thí điểm thực hiện tại huyện Châu Thành và thành phố Châu Đốc. Kết quả thí điểm cho thấy, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  một cấp sau khi được kiện toàn đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng.


“Khó khăn hiện nay mà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp gặp phải đó là: Vì nhiều huyện ở xa, cách trở nên thời gian nhận, trả hồ sơ cũng gặp khó khăn nhất định. Nhiều hồ sơ do địa phương cấp huyện làm trước đây, nay chuyển về tỉnh làm lại bộc lộ nhiều sai sót, không hợp lệ. Do đó, thời gian giải quyết phải kéo dài, trễ hạn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vấn đề này đang được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp đơn vị từng bước phối hợp khắc phục, rút ngắn thời gian giải quyết cho công dân”. Ông Phạm Văn Phúc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.


Để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp hoạt động tốt hơn nữa, trong thời gian tới ngành chức năng cần quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, những hạng mục cần thiết để đảm bảo yêu cầu số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tọa độ địa chính cũng như nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc để rút ngắn thời gian truyền tải và xử lý hồ sơ.


Kết quả bước đầu mà Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, bám sát nội dung, nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý đất đai cũng như chất lượng phục vụ người dân./.


                                                                                              Thanh Long
CÁC TIN KHÁC: