Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Cập nhật : 03/01/2017 | 10:45
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/12/2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2017 và thay thế Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy định này quy định các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: Hạn mức đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa. Các định mức sử dụng đất khác thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ.


Theo đó, Quy định áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan thuế, cơ quan công chứng, chứng thực; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai;  các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.


Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau: Đất tại các phường: 200 m2; đất tại các thị trấn: 300 m2; đất tại các xã: 600 m2. 


Diện tích tối thiểu được tách thửa: Việc tách thửa đất phải nhằm mục đích thực hiện các quyền của người sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện như sau:


 Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm: 500 m2; đất lâm nghiệp: 3.000 m2.


Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh: Quy định về diện tích tối thiểu: Tại các phường 35 m2; tại các thị trấn 40 m2; tại các xã 45 m2. Ngoài tuân thủ về diện tích tối thiểu, các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau: Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét; tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.


Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa: Tách thửa do nhà nước thu hồi đất; tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng đất để: thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện; sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách. Tách thửa để hiến, tặng cho Nhà nước thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Xử lý việc tách thửa trong một số trường hợp đặc biệt: Trường hợp tách thửa để bên nhận chuyển quyền hợp thửa với thửa đất liền kề thì chỉ áp dụng điều kiện tách thửa đối với thửa đất còn lại của người tách thửa. Đối với thửa đất phi nông nghiệp thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn mà quy hoạch này có quy định cụ thể về diện tích, kích thước từng thửa đất thì áp dụng diện tích, kích thước theo quy hoạch đó. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thì chỉ áp dụng điều kiện tách thửa đối với phần diện tích chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, không áp dụng cho phần diện tích đất nông nghiệp. Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở thì được tách thửa theo diện tích nhà ở. Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đã hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật đất đai. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự ý tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này,…


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.


Nguồn: Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh
Cẩm Nhung