An Giang: Rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017

Cập nhật : 30/12/2016 | 03:02
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 697/KH-UBND về việc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017
Kế hoạch ban hành nhằm mục đích phát hiện những thủ tục hành chính hiện hành không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp hoặc những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; mâu thuẫn, chồng chéo; không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; Cắt giảm chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ của người thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh mục quy định thủ tục hành chính cần được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính. 


Việc rà soát áp dụng đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước và Mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng thủ tục hành chính theo tiêu chí các thủ tục hành chính được ban hành một cách chặt chẽ, nội dung đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của thủ tục hành chính. Phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan khi giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm tính liên thông, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đúng nội dung, thời gian quy định và bảo đảm chất lượng rà soát; thuộc phạm vi quản lý của ngành, gửi Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ, cơ quan ngang Bộ. 


Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân và doanh nghiệp nhưng chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt Sở, Ban ngành chủ động tiến hành rà soát và đề nghị Sở Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến, kiểm soát chất lượng, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị về Trung ương


Tin : HY
Nguồn KH số 697/KH-UBND ngày 27/12/2016