Công bố thông tin xử lý văn bản, giải quyết TTHC trên môi trường mạng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh An Giang

Cập nhật : 30/12/2016 | 10:04
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 (Số 363/TB-VPUBND ngày 14/10/2016)
Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện công bố thông tin xử lý văn bản điện tử việc tiếp nhận hồ sơ và xử lý trên môi trường mạng (phần mềm một cửa) của các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tháng 11, 12 năm 2016.

Ngày 28/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo đến các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh để phối hợp thực hiện.


Theo đó, thời điểm công bố: tổng hợp số liệu theo tháng, thời điểm công bố trước ngày 20 của mỗi tháng (số liệu kèm theo).

Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo:


- Thống kế tình trạng xử lý văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ: http://tonghopvanban.angiang.gov.vn.


- Thống kê tình trạng xử lý hồ sơ trên môi trường mạng tại địa chỉ: http://motcua.angiang.gov.vn.


Nguồn: Công văn số 868/STTTT-CNTT ngày 28/12/2016.
LNT