Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017

Cập nhật : 11/01/2017 | 03:27
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm như sau:

Kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn; phấn đấu các chỉ số nội dung của PAPI trong kỳ đánh giá năm 2016 được xếp trong nhóm có điểm trung bình cao trở lên; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.


Cụ thể, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 06 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI, như cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch để người dân biết các vấn đề liên quan đến nhân dân; tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thực hiện hiệu quả công tác thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công đạt chất lượng tốt.


Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công). Đồng thời, giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất (cung ứng dịch vụ công).


Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện, tổng hợp các nội dung nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017; hướng dẫn việc triển khai, đôn đốc thực hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh./.


Nguồn: Chỉ thị số 13/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh AG 
Cẩm Nhung