HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Châu Thành tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

24/03/2017 | 04:16
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 23-3-2017, ban thường vụ huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Minh Nhựt – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng

24/03/2017 | 03:36
(Cổng TTÐT An Giang) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã để lại cho chúng ta những di sản lớn, một phần quan trọng trong di sản quý báu đó là những luận điểm của Người về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển văn hoá, con người

23/03/2017 | 10:05
(Cổng TTÐT An Giang) - Trên cơ sở sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp, dân tộc, nhân dân, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh thì mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

23/03/2017 | 10:29
(Cổng TTÐT An Giang) - Từ năm 1999, Đảng ta chỉ rõ: “...Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém; sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn”.

Tân Châu: hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII

22/03/2017 | 10:24
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 25/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

22/03/2017 | 10:32
(Cổng TTÐT An Giang) - Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Những công trình phần việc thấm đẫm tình quân dân

21/03/2017 | 10:02
(Cổng TTÐT An Giang) - Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp tháng 3 hàng năm là thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh lại hăng hái lên đường, bắt tay vào các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì An ninh tổ quốc. Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực lập thành tích nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3, và hướng đến chào mừng Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Thị ủy Tân Châu: Tổng kết thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

21/03/2017 | 10:29
(Cổng TTÐT An Giang) - Thị ủy Tân Châu vừa tổ chức hội nghị Tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (Khóa X). Đến dự có ông Đinh Công Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bí thư thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài chủ trì hội nghị.

Chợ Mới tổ chức “Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác” năm 2017

21/03/2017 | 07:28
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 19/3/2017, tại Công viên thị trấn Chợ Mới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Chợ Mới tổ chức “Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác” năm 2017.

Phú Tân: Tích cực chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

17/03/2017 | 04:09
(Cổng TTÐT An Giang) - Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2017.

An Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

17/03/2017 | 09:50
(Cổng TTÐT An Giang) - Những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Xây dựng Đảng về đạo đức

16/03/2017 | 04:13
(Cổng TTÐT An Giang) - Từ trước đến nay, khi nói về xây dựng Đảng, các văn kiện của Đảng đều xác định 3 mục tiêu, nội dung cơ bản: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

An Giang: tháng 5 năm 2017 tổ chức Đại hội điểm Công đoàn

16/03/2017 | 09:44
(Cổng TTÐT An Giang) - Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ định các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch công đòan cơ sở (CĐCS) tại đại hội.

Chợ Mới tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

15/03/2017 | 10:07
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 14/3/2017, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì hội nghị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

15/03/2017 | 10:28
TCCSĐT - Đổi mới công tác xây dựng Đảng là đổi mới đồng bộ, toàn diện, trong đó đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, là phần việc quyết định thành bại của công tác xây dựng Đảng. Có thể thấy bản chất của đổi mới chính trị nói chung, đổi mới công tác xây dựng Đảng nói riêng cốt lõi là bắt đầu từ đổi mới công tác cán bộ - đổi mới, chỉnh đốn “việc gốc của Đảng”, nhất trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Mùa xuân nghĩ về Đảng

14/03/2017 | 09:30
(Cổng TTÐT An Giang) - Tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo trong suốt thời kỳ đổi mới, Đảng ta rút ra bài học sâu sắc nhất là: Trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi diễn biến phức tạp... việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng có ý nghĩa quyết định. Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công, đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Lữ đoàn 962: Tự giác kiểm điểm để sữa chữa

10/03/2017 | 04:58
(Cổng TTÐT An Giang) - Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ có phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, gắn bó với quần chúng, nói đi đôi với làm, nói và làm theo nghị quyết; không có biểu hiện dựa dẫm vào tập thể, luôn tin tưởng lẫn nhau và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên trong đảng ủy hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”…
Phân trang:<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>