Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(21/06/2018)

(20/06/2018)

(18/06/2018)

(14/06/2018)

(13/06/2018)

(06/06/2018)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(25/06/2018)

(25/06/2018)

(04/06/2018)

(01/06/2018)

(01/06/2018)

(30/05/2018)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT