Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(17/04/2018)

(17/04/2018)

(16/04/2018)

(12/04/2018)

(12/04/2018)

(10/04/2018)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(20/04/2018)

(16/04/2018)

(11/04/2018)

(30/03/2018)

(26/03/2018)

(26/03/2018)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT