Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(08/08/2018)

(08/08/2018)

(06/08/2018)

(06/08/2018)

(06/08/2018)

(02/08/2018)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(30/07/2018)

(24/07/2018)

(19/07/2018)

(17/07/2018)

(04/07/2018)

(29/06/2018)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT