Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(20/07/2017)

(20/07/2017)

(18/07/2017)

(18/07/2017)

(17/07/2017)

(17/07/2017)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(14/07/2017)

(10/07/2017)

(07/07/2017)

(27/06/2017)

(26/06/2017)

(26/06/2017)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT