Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định, quy hoạch, kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh sách Khu vực cấm, Nội quy bảo vệ Khu vực cấm và Quy cách biển Khu vực cấm, biển Nội quy bảo vệ Khu vực cấm (26/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018 (26/06/2017)

 

QĐ Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QD-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (26/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND (22/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (21/06/2017)

 

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 (21/06/2017)

 

Kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ bổ sung tỉnh An Giang. (15/06/2017)

 

QĐ V/v công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016 (08/06/2017)

 

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang (08/06/2017)

 

QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (02/06/2017)

 

QĐ Về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016 (02/06/2017)

 

QĐ Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công ... (02/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (22/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 1336/QĐ-UBND 3/5/2017 Về việc ban hành bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (09/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1017/QĐ-UBND 3/4/2017 Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (09/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1146/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2017 Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh An Giang (19/04/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (11/04/2017)

 

Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (27/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt tạm thời Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch “Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017” (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình-Phần Xây dựng (04/02/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 187/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (24/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 93/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 90/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ,huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 89/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 87/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 /12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 86/2016/QĐ-UBND ngày22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND 9/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí ... (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quy định tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2016 (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về việc quy định mức thu... (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 (19/12/2016)

 

CHỈ THỊ Về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (10/12/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (06/12/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang (06/12/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hoà mở rộng (giai đoạn 2), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (02/12/2016)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh