Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định, quy hoạch, kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH 2281 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (08/08/2017)

 

Quyết định 2283 Ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 (08/08/2017)

 

THÔNG BÁO 1850 Các tổ chức đủ điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ, không đủ điều kiện về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang (08/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 36 Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý (08/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 37 Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang (08/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 38 Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (07/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 2282 Phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (31/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 2274 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh An Giang (31/07/2017)

 

Đề án 80 Thực hiện cơ chế 1 cửa tại Thanh tra tỉnh (thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) (21/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (18/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (10/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 2087 Phê duyệt Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (09/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 2037 Ban hành KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn... (04/07/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động UBND tỉnh về kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang gđ 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (30/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh sách Khu vực cấm, Nội quy bảo vệ Khu vực cấm và Quy cách biển Khu vực cấm, biển Nội quy bảo vệ Khu vực cấm (26/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018 (26/06/2017)

 

QĐ Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QD-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (26/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND (22/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (21/06/2017)

 

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 (21/06/2017)

 

Kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ bổ sung tỉnh An Giang. (15/06/2017)

 

QĐ V/v công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016 (08/06/2017)

 

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang (08/06/2017)

 

QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (02/06/2017)

 

QĐ Về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng và các quý năm 2016 (02/06/2017)

 

QĐ Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công ... (02/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (22/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH 1336/QĐ-UBND 3/5/2017 Về việc ban hành bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (09/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1017/QĐ-UBND 3/4/2017 Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (09/05/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1146/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2017 Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh An Giang (19/04/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (11/04/2017)

 

Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (27/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt tạm thời Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch “Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017” (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (01/03/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình-Phần Xây dựng (04/02/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 187/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (24/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (23/01/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh