Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định, quy hoạch, kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Số:39 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia ... (17/10/2017)

 

Phê duyệt số 2612 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/10/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 57 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang (17/10/2017)

 

CHỈ THỊ Số:2617 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 (17/10/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH số 2649 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang (17/10/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH số 58 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (17/10/2017)

 

Quyết định số 2673 Về việc đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình (16/10/2017)

 

Quyết định số 3564 V/v ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (16/10/2017)

 

Quyết định số 45 Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc ... (16/10/2017)

 

Quyết định số 2774 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2017 (16/10/2017)

 

Chỉ thị số 2681 Về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 (16/10/2017)

 

Quyết định số 66 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang (02/10/2017)

 

Quyết định số 64 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang (02/10/2017)

 

Quyết định số 2830 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang (29/09/2017)

 

Quyết định số 2798 Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính (27/09/2017)

 

Quyết định Số:51 Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (30/08/2017)

 

Quyết định Số:2548 Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (28/08/2017)

 

Quyết định số: 41 Vv quy định quy hoạch mức thu , quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (25/08/2017)

 

Kế hoạch số: 474 Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (25/08/2017)

 

Kế hoạch số:456 phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 (25/08/2017)

 

KẾ HOẠCH số:56 PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2017 (23/08/2017)

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016 (23/08/2017)

 

KẾ HOẠCH Số: 471 Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017 (23/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2465 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (22/08/2017)

 

KẾ HOẠCH Số:469 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 (22/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2496 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (22/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2495 Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (22/08/2017)

 

BÁO CÁO Số: 467/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 (22/08/2017)

 

KẾ HOẠCH Số: 468 Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020,định hướng đến năm 2025 (22/08/2017)

 

THÔNG BÁO số:227 Về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang (22/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 2424 Về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang (22/08/2017)

 

Kế hoạch số:67 cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang (22/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2244/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI trên địa bàn tỉnh An Giang (22/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2227/QĐ-UBND Về việc Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 (21/08/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số 2129 Về việc Bảo vệ và phát huy Giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021 (21/08/2017)

 

THÔNG BÁO SỐ:78 Về kết luận của Chánh thanh tra tỉnh tại Hội nghị sơ kết thanh tra 6 tháng đầu năm (21/08/2017)

 

ĐỀ ÁN Số: 426 Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (21/08/2017)

 

KẾ HOẠCH Số: 419 Thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020 (21/08/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh