Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh năm 2017

10/02/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 03/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhằm thực hiện thống nhất, toàn diện và có hiệu quả mục tiêu của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đang triển khai thực hiện tại cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; Xác định việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp trong năm 2017; Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg mang tính lâu dài, bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các nội dung trọng tâm thực hiện gồm Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về tiếp cận pháp luật; Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở xã, phường, thị trấn; Kiểm tra, đánh giá, báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; Công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cập pháp luật.


Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các sở ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện gồn: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác tổ chức tập huấn quy định pháp luật hiện hành về chuẩn tiếp cận pháp luật, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường khả năng pháp luật của người dân tại cơ sở, bổ sung chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.....


Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý và xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở; kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở xã, phường, thị trấn.


Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch, triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Bố trí công chức, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp, thống kê, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.


Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các quy định, biện pháp, giải pháp về việc xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận tại địa phương. Bố trí công chức xã, phường, thị trấn, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, xã, phường, thị trấn. Định kỳ đánh giá, tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện.


Tin : HY

Nguồn KH số 43/KH-UBND ngày 03/02/2017

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh