Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Đến năm 2020, An Giang có 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập

12/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Đây là mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề ra tại kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.

Năm 2017, toàn tỉnh có 799 doanh nghiệp đăng thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 3.805 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 30,13% về số lượng doanh nghiệp và tăng 33,84% về vốn đăng ký. Tăng cao hơn bình quân cả nước 14,93% và cao hơn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là 16,13% về số lượng doanh nghiệp đăng ký. Tăng thấp hơn bình quân cả nước 11,56% và cao hơn khu vực ĐBSCL là 6,74% về vốn đăng ký. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2017, đứng hàng thứ 4 Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 27 của cả nước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,57 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 2,85% (tương đương 0,13 tỷ đồng/doanh nghiệp) so với cùng kỳ.

So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, số lượng phát triển doanh nghiệp chỉ đạt 66,41%, trong đó: Doanh nghiệp khởi nghiệp tăng 10,22% so kế hoạch (744/675 doanh nghiệp), doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh chỉ đạt 9% so kế hoạch (55/611 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp). Nguyên nhân chủ yếu: Do chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh rất thấp. Từ đó, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 là 8.568/10.000 doanh nghiệp (đạt 86% so kế hoạch), với tổng vốn đăng ký là 49.297 tỷ đồng; Trong đó, số doanh nghiệp còn hoạt động là 5.686 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 48.538 tỷ đồng và 2.773 đơn vị trực thuộc.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Ngày 08-02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 nhằm tiếp tục phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Cụ thể, đến năm 2020, tỉnh An Giang có 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Trong đó, năm 2018:  818 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Năm 2019: 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Năm 2020: 990 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Riêng, chỉ tiêu phát triển doanh nghiêp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh khuyến khích Hộ kinh doanh có sử dụng 10 lao động thường xuyên chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện, bao gồm: Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về triển khai chính sách ưu đãi đầu tư, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ thuế, kế toán, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ mặt bằng sản xuất, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về “Khởi nghiệp”.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức; huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện đạt mục tiêu của Kế hoạch đã đề ra; Tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ trì những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao để tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng và đảm bảo thời gian hoàn thành.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt; đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Nguồn: KH số 73/KH-UBND ngày 08/02/2018
Công Gion
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh