Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh

18/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 13/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh.

 Đối tượng áp dụng là nông dân sản xuất nhỏ, nông dân sản xuất hàng hóa, nông dân thuộc diện hộ nghèo; chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ trực tiếp hoạt động lĩnh vực khuyến nông; Tổ chức khuyến nông trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang để phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 về khuyến nông của Chính phủ; Người hoạt động khuyến nông tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân tỉnh để phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 01 năm 2010 về khuyến nông của Chính phủ; Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về khuyến nông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh gồm 05 mục chi cụ thể : Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; Thông tin, tuyên truyền;  Xây dựng mô hình trình diễn về khuyến nông; Tham quan học tập trong nước; Quản lý chương trình quản lý khuyến công.

Bên cạnh đó, Việc sử dụng kinh phí khuyến nông thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.


Tin HY 
Nguồn QĐ số 16/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh