Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh

14/03/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 09/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy định này quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang mà các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 (gọi tắt là Luật Đất đai), Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 43/2014/NĐ-CP), Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt Nghị định 01/2017/NĐ-CP) và trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 203 của Luật Đất đai.

Quy định này có 7 chương 29 Điều, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tranh chấp đất đai, người bị tranh chấp đất đai, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; việc tiếp nhận và xử lý đơn, điều kiện để được thụ lý giải quyết, trách nhiệm hòa giải, nguyên tắc hòa giải, trình tự, thủ tục hòa giải, thời hạn hòa giải; quy định về thẩm quyền giải quyết, trình tự, thủ tục giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét lại quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tranh chấp đất đai…

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang./.


                                                                                        Trần Văn Nhân
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh