Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang

06/09/2017

(Cổng TTĐT AG)- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 9 năm 2017.

Quy định này gồm có 6 chương, 34 điều, quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị; khu công nghiệp; khu kinh tế cửa khẩu; cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp; làng nghề; khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.Các nội dung khác liên quan đến quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang không nêu tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Các đô thị đã có hệ thống thoát nước, khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề: Tùy điều kiện cụ thể quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước chung, riêng hoặc nửa riêng. Khuyến khích xây dựng hệ thống thoát nước riêng.

Nguyên tắc chung quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải: Hệ thống thoát nước phải được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của tỉnh; Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan với nhau trong quá trình thực hiện phải có phương án đảm bảo an toàn về công trình và hoạt động của nhau; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Nước thải có tính nguy hại và bùn thải nguy hại phát sinh từ hệ thống thoát nước phải được quản lý theo quy định của Chính phủ về quản lý chất thải nguy hại.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải trả tiền dịch vụ thoát nước.Giá dịch vụ thoát nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định có tính đến đối tượng, loại hình, mức độ ô nhiễm của nước thải xả vào môi trường tiếp nhận và khả năng chi trả, điều kiện kinh tế xã hội của các hộ thoát nước.Khuyến khích và huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các hệ thống thoát nước đô thị, cụm dân cư nông thôn tập trung, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Sở Xây dựng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Công tác lập quy hoạch thoát nước; Đầu tư phát triển các hệ thống thoát nước; Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh;…

Các sở, ban, ngành của tỉnh; Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp; Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh An Giang; Các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan./.

Nguồn: QĐ số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh