Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí

08/08/2018

(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang, ngày 06/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng: Cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Mức phí mua bảo hiểm kết hợp là 350.000 đồng/người/năm, theo số lượng cán bộ hưu trí thực tế trên địa bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm chi sự nghiệp đảm bảo xã hội.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí tỉnh trong dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí tỉnh hàng năm theo đúng quy định Luật ngân sách nhà nước.

Trường hợp thay đổi mức phí mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nguồn: QĐ số 1848/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh
Phùng Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh