Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

12/03/2018

(Cổng TTĐT AG)- Theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức các kỳ họp lệ năm 2018. Theo đó, kỳ họp lần thứ 7 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2018), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung quan trọng, như sau: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

Các tờ trình về: Quy định mức chi trả thù lao để cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chuyển thực hiện trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; Chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Châu Đốc.


Chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang (VILG); Chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ban hành chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ban hành nghị quyết xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh; Ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2018.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Ban hành quy định chính sách hỗ trợ sau đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉn và Tờ trình giao biên chế năm 2018 tỉnh An Giang.

Để chuẩn bị tốt và chu đáo nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành thực hiện rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các tờ trình, báo cáo cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật./.

VŨ HÙNG
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh