Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang ban hành Chương trình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017

14/03/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 09/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Chương trình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa lộ, lọt bí mật nhà nước và kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót nhằm phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu.

 Tiếp tục nâng cao nhận thức và đưa công tác bảo vệ bí mật nhà nước trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Chương trình tập trung vào 09 nhiệm vụ trọng tâm gồm :

Một, Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, tập trung quán triệt Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao kiến thức, ý thức cảnh giác phòng ngừa lộ, lọt bí mật nhà nước của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. 

Hai, Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy chế và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nắm, thực hiện; rà soát, bố trí cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ba, Chỉ đạo bộ phận chức năng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ và phòng chống nội gián; công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân khi tiếp xúc với người nước ngoài nhất là trong vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới; quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến làm việc, thực hiện dự án... trên địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động móc nối, cài cắm nội gián, thu thập thông tin tình báo. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho nước ngoài, mang tài liệu ra nước ngoài, đảng viên ra nước ngoài học tập, công tác...

Bốn, Quyết định đưa vào danh mục các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 6/9/2004 của Chính phủ. Đồng thời, tổ chức thay thế toàn bộ biển khu vực cấm đã cắm và cắm mới các khu vực cấm phát sinh đúng với quy định tại Điều 16 Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định về phông chữ của biển khu vực cấm, địa điểm cấm được trình bày bởi phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 

Năm, Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Sáu, Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại một số Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương.

Bảy, Tiến hành rà soát danh mục BMNN của tỉnh để giải mật, tiêu huỷ tài liệu mật không còn giá trị sử dụng hoặc không cần lưu trữ và đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung.

Tám, Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017.

Chín, Sơ kết 6 tháng, 01 năm công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017, hoạt động của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh An Giang, triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước.


Tin HY
Nguồn CT số 01  /CTr-BCĐ ngày 09/3/2017    
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh