Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

14/11/2017

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
Đối tượng áp dụng: Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình quản lý lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Quy chế quy định các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến người nước ngoài. 
Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định về chuyên môn, yêu cầu chất lượng và đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 
Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ theo quy định Pháp lệnh về Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định bảo mật của ngành.
Thực hiện lồng ghép hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật lao động về quản lý người lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.
Hình thức trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ của Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức và phối hợp đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.
UBND tỉnh phân công các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài./.
Tin HY
Nguồn QĐ số 77/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh