Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trong quý I/2017, tỉnh có 180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn là 1.150 tỷ đồng

04/05/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Trong quý I /2017, trên địa bàn tỉnh có 180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 27,66%, tương đương 39 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký là 1.150 tỷ đồng (tăng 117%, tương đương 612 tỷ đồng).

 Số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động là 92 đơn vị, giảm 2,13% (tương đương 02 đơn vị). Đã có 42 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 44,83%, tương đương 13 doanh nghiệp) và 35 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động (tăng 118,75%, tương đương 19 đơn vị trực thuộc); đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 106 doanh nghiệp (tăng 60,61%, tương đương 40 doanh nghiệp) và 20 đơn vị trực thuộc (tăng 53,85 %, tương đương 7 đơn vị trực thuộc). Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn An Giang là 7.980 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 46.789 tỷ đồng và 3.382 đơn vị trực thuộc. Trong đó, số doanh nghiệp đang hoạt động là 5.280 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 45.623 tỷ đồng và 2.521 đơn vị trực thuộc.

Cũng trong quý I, đã thu hút đầu tư 23 dự án (gồm: 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 22 dự án đầu tư trong nước), ngoài ra đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án (không có dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư); tổng vốn đăng ký 23 dự án là 2.909,988 tỷ đồng, so với cùng kỳ số dự án tăng 16 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 521,63 tỷ đồng. Các lĩnh vực đăng ký đầu tư chủ yếu vào: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (03 dự án), bất động sản (06 dự án), công nghiệp - thương mại - dịch vụ (12 dự án), thể dục thể thao, y tế, du lịch (02 dự án) cụ thể như sau: đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của Công ty TNHH Binca Seafoods GMBH (Đức) đầu tư kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu phân phối hàng hóa với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,46 tỷ đồng (tương đương 197.345 USD) và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án (không có dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư). So với quý I năm 2016, số dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng 01 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 4,46 tỷ đồng 

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 214.947.325 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là 92.628.927 USD (bằng 43,09% tổng vốn đăng ký đầu tư). Tổng số lao động là 7.178 lao động. Đối với tình hình thu hút đầu tư trong nước: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là 2.905,528 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15 dự án (tăng 68%), tổng vốn đầu tư tăng 517,17 tỷ đồng (tăng 18 %).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI giảm điểm; tổ chức các hoạt động chương trình khởi nghiệp. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh thông qua Ban hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tạo mọi điều kiện, nhất là các hồ sơ, thủ tục có liên quan, đảm bảo cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án đầu tư trên địa bàn;

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến 2020; Kế hoạch số 115/KHUBVND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang; Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Triển khai Đề án tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; triển khai đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy trung tâm phát triển quỹ đất để hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai; thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai thực hiện./.


Nguồn: Báo cáo số 193 /BC-UBND ngày 10/4/2017 
LNT
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh