Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thương mại và Du lịch

08/09/2016Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hànhphân theo loại hình kinh tế và phân theo nhóm hàng


Retail sales of goods at current prices by types of ownership


 by commodity group

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015 TỔNG SỐ - TOTAL

34,399.2

38,387.1

43,172.5

48,056.6

53,467.8 Phân theo loại hình kinh tế -
 By types of ownership
Nhà nước - State

809.6

1,005.7

1,235.9

1,331.7

1,427.8Ngoài Nhà nước - Non-state

33,589.6

37,381.4

41,936.6

46,724.9

52,040.0Tập thể - Collective

4.9

0.1

0.1

0.1

              0Tư nhân - Private

10,849.6

12,963.9

14,124.9

13,046.0

15,779.0Cá thể - Household

22,735.1

24,417.4

27,812.6

33,678.8

36,260.9Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -
Foreign invested sector

               -

               -

               -


               - Phân theo nhóm hàng -
 By commodity group

34,399.2

38,387.1

43,172.5

48,056.5

53,467.8Lương thực, thực phẩm -
Food and foodstuff

10,034.4

10,935.8

14,810.1

21,577.8

25,310.3Hàng may mặc - Garment

1,688.8

1,906.4

2,219.4

2,591.8

2,925.6Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình
Household equipment and goods

3,945.9

3,666.8

4,610.1

3,561.6

3,636.4Vật phẩm, văn hóa, giáo dục
Cultural and educational goods

360.5

346.4

295.3

104.2

186.8Gỗ và vật liệu xây dựng
Wood and construction materials

2,828.8

2,750.0

3,012.5

3,107.8

3,330.6Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương
tiện đi lại - Kind of 12 seats or less car and
means of transport

2,693.1

2,661.4

2,467.5

2,701.9

2,958.6Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác
Metroleum oil, refined and fuels material

5,036.7

6,176.9

5,985.3

5,171.3

5,502.3Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ
khác - Repairing of motor vehicles, motor
cycles

370.2

474.3

496.2

537.5

582.2Hàng hóa khác - Other goods

7,440.9

9,469.2

9,276.1

8,702.6

9,035.0 

 

 

 

 

 


Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành

phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế


Turnover of accommodation and catering service at current prices

by types of ownership and by kinds of economic activities


Phần này có điều chỉnh số liệu năm 2010

2010

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015
Tỷ đồng - Bill. dongs TỔNG SỐ - TOTAL

  6,318.0

 7,461.6

   10,729.5

 12,343.6

 13,398.9 Phân theo loại hình kinh tế -
 By types of ownership
Nhà nước - State

             - 

             - 

                - 

               - 

               - Ngoài Nhà nước - Non-state

  6,291.7

 7,431.4

   10,697.0

 12,312.0

 13,366.6Tập thể - Collective

             - 

             - 

                - 

               -  

               - Tư nhân - Private

     179.0

     225.5

        196.0

       181.1

       205.0Cá thể - Household

  6,112.7

 7,205.9

   10,501.0

 12,130.9

 13,161.6Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -
Foreign invested sector

        26.2

       30.3

           32.5

         31.6

         32.3 Phân theo ngành kinh tế
 By kinds of economic activities
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service

     163.2

     310.7

        219.5

       258.0

       293.3Dịch vụ ăn uống - Catering service

  6,217.1

 7,151.0

   10,510.0

 12,085.6

 13,105.6
Cơ cấu - Structure (%) TỔNG SỐ - TOTAL

     100.0

     100.0

        100.0

       100.0

       100.0 Phân theo loại hình kinh tế -
 By types of ownership
Nhà nước - State

             - 

             - 

                - 

               - 

               - Ngoài Nhà nước - Non-state

        99.6

       99.6

           99.7

         99.7

         99.8Tập thể - Collective

             - 

             - 

                - 


               - Tư nhân - Private

          2.8

         3.0

             1.8

            1.5

            1.5Cá thể - Household

        96.8

       96.6

           97.9

         98.3

         98.2Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -
Foreign invested sector

          0.4

         0.4

             0.3

            0.3

            0.2 Phân theo ngành kinh tế
 By kinds of economic activities
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service

          2.6

         4.2

             2.0

            2.1

            2.2Dịch vụ ăn uống - Catering service

        98.4

       95.8

           98.0

         97.9

         97.8 

 

 

 

 

 

Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bànphân theo hình thức xuất khẩu và phân theo nhóm hàng

Export of goods by export form and commodity group 

 

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015
Triệu đô la Mỹ - Mill. USD


TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL

   830.605

   865.500

     964.496

    945.113

     810.560


 Trong đó: Xuất khẩu địa phương
  Of which: Local export

   830.605

   865.500

     964.496

    945.113

     810.560


Phân theo hình thức xuất khẩu - By export form


Trực tiếp - Direct

   723.081

   768.424

     910.293

    818.775

     645.252Uỷ thác - Mandatary

   107.524

     97.076

       54.203

    126.338

     165.308


Phân theo nhóm hàng - By commodity group

   830.605

   865.500

     964.496

    945.113

     810.560Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
Mineral and heavy industrial products

               -

               -

                 -

               -

                 -Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
Handicrafts and light industrial produtcs

   136.586

   196.646

     331.536

    292.191

     271.193Hàng nông sản - Agriculture products

   279.611

   269.601

     215.508

    254.828

     238.661Hàng lâm sản - Forestry products

               -

               -

         3.647

        0.371

         3.647Hàng thuỷ sản - Fishery products

   414.408

   399.253

     413.805

    397.723

     297.059
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %


TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL

     119.49

     104.20

       111.44

        97.99

         85.76


 Trong đó: Xuất khẩu địa phương
  Of which: Local export

     119.49

     104.20

       111.44

        97.99

         85.76


Phân theo hình thức xuất khẩu - By export form


Trực tiếp - Direct

     129.86

     106.27

       118.46

        89.95

         78.81Uỷ thác - Mandatary

       77.73

       90.28

         55.84

      233.08

       130.85


Phân theo nhóm hàng - By commodity group


Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
Mineral and heavy industrial products

             -  

              - 

                - 

              - 

                - Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
Handicrafts and light industrial produtcs

     154.97

     143.97

       168.60

        88.13

         92.81Hàng nông sản - Agriculture products

     112.45

       96.42

         79.94

      118.25

         93.66Hàng lâm sản - Forestry products

             -  

              - 

                - 

              - 

                - Hàng thuỷ sản - Fishery products

     115.64

       96.34

       103.64

        96.11

         74.69


 

 

 

 

 

 

 
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu
 Exprorts and imports of goods


 

Tổng số
Total

Chia ra - Ofwhich

Cân đối(*)
Balance(*)


Xuất khẩu
Exports

Nhập khẩu
Imports


1000 USD - Thous.USD

2000

        152,802

          107,540


            45,262


    62,278


2005

        392,075

          340,304


            51,771


  288,533


2006

        504,997

          445,694


            59,303


  386,391


2007

        637,795

          553,657


            84,138


  469,519


2008

        843,455

          750,006


            93,449


  656,557


2009

        637,927

          565,347


            72,580


  492,767


2010

        784,790

          695,138


            89,652


  605,486


2011

        921,980

          830,605


            91,375


  739,230


2012

        966,109

          865,000


          101,109


  763,891


2013

      1,088,541

          964,496


          124,045


  840,451


2014

      1,117,358

          945,113


          172,245


  772,868


Sơ bộ - Prel. 2015

        985,086

          850,033


          135,053


  714,980Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


Index (Previous year = 100) - %

2000

              85.5

               76.8


             116.9
2005

            127.5

             130.8


             109.4
2006

            128.8

             131.0


             114.5
2007

            126.3

             124.2


             141.9
2008

            132.2

             135.5


             111.1
2009

              75.6

               75.4


               77.7
2010

            123.0

             123.0


             123.5
2011

            117.5

             119.5


             101.9
2012

            104.8

             104.1


             110.7
2013

            112.7

             111.5


             122.7
2014

            102.6

               98.0


             138.9
Sơ bộ - Prel. 2015

              88.2

               89.9


               78.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Xuất khẩu trừ nhập khẩu - Exports minus imporrts.240. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 Some main goods for exportation

 

Đơn vị tính
Unit

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015


 - Gạo - Rice

Tấn - Ton

   567,769

   571,902

   454,648

   447,440

   532,872


 - Thủy sản - Frozen aquatic

Tấn - Ton

   144,080

   145,592

   173,107

   152,093

   134,757


 - Hàng rau quả -
   Frozen fruit and vegetables

Tấn - Ton

       4,593

       4,820

       8,817

       7,953

       7,572


 - Hàng dệt may -
   Garment

1000sp -
Thous.pieces

     11,811

     11,915

     17,406

     18,150

     18,816


 - Phân bón các loại - fertilizer

Tấn - Ton

     56,696

     93,002

   193,691

   166,295

     90,914


 

 

 

 

 

 

 
Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn
 phân theo hình thức xuất khẩu và phân theo nhóm hàng

 Import of goods by import form and commodity group 

 

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015
Triệu đô la Mỹ - Mill. USD


 TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL

    91.375

  101.109

  124.045

  172.245

  152.000


 TĐ: Nhập khẩu địa phương -
  Of which: Local import

    91.375

  101.109

  124.045

  172.245

  152.000


 Phân theo hình thức nhập khẩu - By import form


Trực tiếp - Direct

    91.375

  101.109

  124.045

  172.245

  152.000Uỷ thác - Mandatary

              -

              -

              -

              -

              -


 Phân theo nhóm hàng - By commodity group

    91.375

  101.109

  124.045

  172.245

  152.000


 Tư liệu sản xuất - Means of production

    72.656

    85.131

  110.875

  152.895

  120.840Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Machinery, instrument, accessory

      4.868

      5.412

      1.293

      8.250

      8.579Nguyên, nhiên, vật liệu - Fuels, raw materials

    67.788

    79.719

  109.582

  144.645

  112.261


 Hàng tiêu dùng  - Consumer goods

    18.719

    15.978

    13.170

    19.350

    31.160Lương thực - Food

      1.861

      3.190

              -

              -

              -Thực phẩm - Foodstuffs

      0.572

      0.576

      1.990

      1.418

      1.822Hàng y tế - Pharmaceutical and medical products

              -

              -

              -

              -

              -Hàng khác - Others

    16.286

    12.212

    11.180

    17.932

    29.338
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %


 TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL

    101.92

    110.65

    122.68

    138.86

      88.25


 TĐ: Nhập khẩu địa phương -
  Of which: Local import

    101.92

    110.65

    122.68

    138.86

      88.25


 Phân theo hình thức nhập khẩu - By import form


Trực tiếp - Direct

    101.92

    110.65

    122.68

    138.86

      88.25Uỷ thác - Mandatary

             - 

            -  

            -  


            -  


 Phân theo nhóm hàng - By commodity group Tư liệu sản xuất - Means of production
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Machinery, instrument, accessory


    111.18

      23.89

    638.05

    103.99Nguyên, nhiên, vật liệu - Fuels, raw materials


    117.60

    137.46

    132.00

      77.61


 Hàng tiêu dùng  - Consumer goods
Lương thực - Food


    171.41

            -  


            -  Thực phẩm - Foodstuffs


    100.70

    345.49

      71.26

    128.49Hàng y tế - Pharmaceutical and medical products


            -  

            -  


            -  Hàng khác - Others


      74.98

      91.55

    160.39

    163.61


 

 

 

 

 

 

 

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 Some main goods for importation


 

Đơn vị tính
Unit

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015
 - Vải các loại - Textile fabrics

1000 USD

  28,635

 28,182

 37,086

 44,601

 42,044

 - Nguyên phụ liệu may mặc -
   Garment materials

1000 USD

    3,246

   1,622

   6,026

   8,517

   3,390

 - Gỗ tròn - Woods

m3

  39,616

 22,931

 64,834

 94,784

 70,310

 - Hóa chất - Chemicals

1000 USD

    3,347

     470

   1,421

   2,193

   2,649

 - Thuốc sâu và nguyên liệu
   Insecticde

1000 USD

  23,447

 30,947

 31,162

 31,611

 25,845

 

 

 

 

 

 

 Số lượt khách du lịchNumber of visitors 

Khách trong nước
(Nghìn lượt người)
Domestic visitors
(Thous. visitors)

Khách quốc tế
(Nghìn lượt người)
Foreign visitors
(Thous. visitors)

Số ngày khách
do các cơ sở
lưu trú phục vụ (Ngày)
Number of days serviced
by accommodation
establishment (Day)

Năm 2010

258.400

47.400

373,600

Năm 2011

259.300

44.500

383,700

Năm 2012

276.629

51.534

399,103

Năm 2013

262.391

56.885

360,448

Năm 2014

297.917

29.614

397,838

Sơ bộ - Prel 2015

338.252

38.980

439,106

 

 

 

 
Năng lực hiện có của các cơ sở lưu trú
 Existing capacity and capacity of accommodation establishment


      

 

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Sơ bộ
Prel.
2015Cơ sở (Cơ sở) - Number of establishments (Est.)

       93

      93

      93

      94

       

Khách sạn 5 sao - 5-Star hotels

         -

        -


         -


Khách sạn 4 sao - 4-Star hotels

         2

        1

        1

        1


Khách sạn 3 sao - 3-Star hotels

         3

        3

        3

        3


Khách sạn 2 sao - 2-Star hotels

       17

        9

      11

      13


Khách sạn 1 sao - 1-Star hotels

       19

      19

      24

      28


Khách sạn khác - Other hotels

       40

      49

      43

      40


Nhà nghỉ, nhà khách - Guest houses

       12

      12

      11

        9

Số buồng (Buồng) - Number of rooms (Room)

  2,192

 2,339

  2,373

  2,385

       

Khách sạn 5 sao - 5-Star hotels

         -

        -

         -

         -


Khách sạn 4 sao - 4-Star hotels

     151

      92

      92

      92


Khách sạn 3 sao - 3-Star hotels

     189

    189

    189

    189


Khách sạn 2 sao - 2-Star hotels

     324

    313

    371

    395


Khách sạn 1 sao - 1-Star hotels

     450

    496

    636

    672


Khách sạn khác - Other hotels

     878

    987

    899

    869


Nhà nghỉ, nhà khách - Guest houses

     200

    262

    186

    168

Hệ số sử dụng buồng (Lần) - Room use coefficient (Time)
       

Khách sạn 5 sao - 5-Star hotels

       -  

      -  

       -  

       -  


Khách sạn 4 sao - 4-Star hotels

  67.44

 27.27

  27.26

  27.29


Khách sạn 3 sao - 3-Star hotels

  43.94

 40.51

  40.52

  40.53


Khách sạn 2 sao - 2-Star hotels

  44.35

 35.90

  44.57

  44.34


Khách sạn 1 sao - 1-Star hotels

  30.38

 23.09

  21.03

  20.93


Khách sạn khác - Other hotels

  23.35

 19.97

  29.07

  29.16


Nhà nghỉ, nhà khách - Guest houses

  32.34

 24.66

  20.84

  20.06

Số giường (Giường) - Number of beds (Bed)

  3,530

 3,794

  3,776

  3,818

       

Khách sạn 5 sao - 5-Star hotels

         -

        -

         -

         -


Khách sạn 4 sao - 4-Star hotels

     221

    133

    133

    133


Khách sạn 3 sao - 3-Star hotels

     340

    381

    327

    327


Khách sạn 2 sao - 2-Star hotels

     649

    616

    715

    786


Khách sạn 1 sao - 1-Star hotels

     784

    968

  1,110

  1,162


Khách sạn khác - Other hotels

  1,251

 1,333

  1,266

  1,218


Nhà nghỉ, nhà khách - Guest houses

     285

    363

    225

    192

 

 

 

 

 

 


các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh