Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Vận tải, Bưu chính Và Viễn thông

09/09/2016


Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận  

Dịch vụ hổ trợ vận tải  phân theo loại hình kinh tế

 

 Turnover of transport, storage and transportation supporting servies

 

 by types of ownership

 

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015Triệu đồng - Million dongs


 

TỔNG SỐ - TOTAL

2,406,140

2,690,707

3,137,025

3,464,665

3,675,000


 Phân theo thành phần kinh tế
 By types  of Ownership Nhà nước - State

147,510

184,860

198,120

235,070

253,007


Trung ương - Central

                -

                -

                -


                -


Địa phương - Local

147,510

184,860

198,120

325,070

253,007


 Ngoài nhà nước - Non state

2,258,630

2,505,847

2,938,905

3,229,595

3,421,993


 Khu vực ĐTNN- Foreign invested sector

                -

                -

                -


                -


 Phân theo ngành kinh tế
 By kinds of economic activities

2,406,140

2,690,707

3,137,025


3,675,000


 Vận tải đường bộ - Road

1,223,672

1,529,950

1,859,301

2,067,784

2,160,296


 Vận tải đường thủy -  Inland waterway

866,907

930,357

1,007,854

1,218,368

1,323,264


 Kho bãi và DV hỗ trợ VT- Storage

315,561

230,400

269,870

178,513

191,440


 Hoạt động khác - Others

 

 

 


 


Cơ cấu (%) - Structure (%)


 
TỔNG SỐ - TOTAL

         100.0

         100.0

         100.0

         100.0

         100.0


 Phân theo thành phần kinh tế
 By types  of Ownership Nhà nước - State

             6.1

             6.9

             6.3

             6.8

             6.9


Trung ương - Central

               - 

               - 

               - 


               - 


Địa phương - Local

             6.1

             6.9

             6.3

             9.4

             6.9


 Ngoài quốc doanh - Non state

           93.9

           93.1

           93.7

         93

           93.1


 Khu vực ĐTNN- Foreign invested sector

               - 

               - 

               - 
 Phân theo ngành kinh tế
 By kinds of economic activities Vận tải đường bộ - Road

           50.9

           56.9

           59.3

           59.7

           58.8


 Vận tải đường thủy -  Inland waterway

           36.0

           34.6

           32.1

           35.2

           36.0


 Kho bãi và DV hỗ trợ VT- Storage

           13.1

             8.6

             8.6

             5.2

             5.2


 Hoạt động khác - Others

               - 

               - 

               - 


               - 


 

 

 

 

 

 
Số lượt hành khách vận chuyển của địa phương


Number of passengers carried of local 

2011

2012

2013

2014

Sơ bộ
Prel.
2015


Nghìn người - Thous.passengers


TỔNG SỐ - TOTAL

      94,958

      96,424

    104,694

    108,340

    112,473


 Phân theo loại hình kinh tế
 By types  of Ownership Nhà nước - State

      27,950

      28,431

      29,990

      32,053

      34,119


 Trung ương - Central

                -

                -

                -

                -

                -


 Địa phương - Local

      27,950

      28,431

      29,990

      32,053

      34,119


 Ngoài Nhà nước - Non state

      67,008

      67,993

      74,704

      76,287

      78,354


 Tập thể - Collective

           138

           149

           225

           183

           231


 Tư nhân - Private

      20,990

      12,542

      14,323

      14,919

      15,369


 Cá thể - Households

      45,880

      55,302

      60,156

      61,185

      62,754


 Khu vực ĐTNN- Foreign invested sector

                -

                -

                -

                -

                -


 Phân theo ngành vận tải -
 By type of transport

      94,958

      96,424

    104,694

    108,340

    112,473


 Đường bộ - Road

      65,813

      65,894

      73,529

      75,038

      77,010


 Đường sông - Inland waterway

      29,145

      30,530

      31,165

      33,302

      35,463


 Đường biển - Maritime

                -

                -

                -


                -


Chỉ số phát triển (năm trước =100) - %Index (Previous year = 100) - %

TỔNG SỐ - TOTAL

      104.95

      101.54

      108.58

      103.48

      103.81


 Phân theo loại hình kinh tế
 By types  of Ownership Nhà nước - State

      105.47

      101.72

      105.48

      106.88

      106.45


 Trung ương - Central

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  


 Địa phương - Local

      105.47

      101.72

      105.48

      106.88

      106.45


 Ngoài Nhà nước - Non state

      104.73

      101.47

      109.87

      102.12

      102.71


 Tập thể - Collective

        15.99

      108.19

      150.37

        81.51

      126.23


 Tư nhân - Private

      102.10

        59.75

      114.20

      104.16

      103.02


 Cá thể - Households

      107.81

      120.54

      108.78

      101.71

      102.56


 Khu vực ĐTNN- Foreign invested sector

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  


 Phân theo ngành vận tải -
 By type of transport Đường bộ - Road

      102.95

      100.12

      111.59

      102.05

      102.63


 Đường sông - Inland waterway

      109.77

      104.75

      102.08

      106.86

      106.49


 Đường biển - Maritime

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  
Khối lượng hàng hóa vận chuyển của địa phương


 Volume of freight


 

2011

2012

2013

2014

Sơ b
Prel.
2015


Nghìn tấn - Thous.Tons

TNG S - TOTAL

       22,325

       22,937

       25,293

       26,482

       28,740


 Phân theo thành phn kinh tế
 By types  of Ownership

       22,325

       22,937       28,740


 Nhà nước - State

              96

            150

              95

            203

            215


 Trung ương - Central

                 -

                 -

                 -


                 -


 Đa phương - Local

              96

            150

              95

            203

            215


 Ngoài Nhà nước - Non state

       22,229

       22,787

       25,198

       26,279

       28,525


 Tp th - Collective

         6,240

         5,476

         6,048

         4,537

         4,640


 Tư nhân - Private

         9,014

         8,912

         9,954

         9,257

       10,524


 Cá th - Households

         6,975

         8,399

         9,196

       12,485

       13,361


 Khu vc ĐTNN- Foreign invested sector

                 -

                 -

                 -


                 -


 Phân theo ngành vn ti -
 By type of transport Đường b - Road

         4,790

         5,261

         6,308

         7,011

         7,713


 Đường sông - Inland waterway

       17,535

       17,676

       18,985

       19,471

       21,027


 Đường bin - Maritime

                 -

                 -

                 -


                 -


Chỉ số phát triển (năm trước =100) - %Index (Previous year = 100) - %

TNG S - TOTAL

       106.58

       102.74

       110.27

       104.70

       108.53


 Phân theo thành phn kinh tế
 By types  of Ownership

       106.58

       102.74       125.30


 Nhà nước - State

               -  

       156.25

         63.33

       213.68

       105.91


 Trung ương - Central

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  


 Đa phương - Local

               -  

       156.25

         63.33

       213.68

       105.91


 Ngoài Nhà nước - Non state

       106.12

       102.51

       110.58

       104.29

       108.55


 Tp th - Collective

         84.20

         87.76

       110.45

         75.02

       102.27


 Tư nhân - Private

       131.42

         98.87

       111.70

         92.99

       113.69


 Cá th - Households

       104.46

       120.42

       109.48

       135.77

       107.02


 Khu vc ĐTNN- Foreign invested sector

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  


 Phân theo ngành vn ti -
 By type of transport

#DIV/0!

102.74

 Đường b - Road

       130.13

       109.83

       119.90

       111.14

       110.01


 Đường sông - Inland waterway

       101.56

       100.80

       107.41

       102.56

       107.99


 Đường bin - Maritime

               -  

               -  

               -  


               -  
Số thuê bao điện thoại và internet


Number of telephone and internet subscribers
 

 

Số thuê bao điện thoại
Number of telephone subscribers

Số thuê bao
internet
Number
of internet
subscribersTổng số
Total

Trong đó: Di động trả sau
 Of which: Mobi-phone 

 
Nghìn thuê bao - Thous. subcribersNăm 2010

292.326

41.174

46.134


Năm 2011

211.211

32.226

85.890


Năm 2012

216.646

44.576

68.433


Năm 2013

147.212

30.826

164.423


Năm 2014

131.253

33.607

197.706


Năm 2015

115.922

34.499

369.529
Chỉ số phát triển ( Năm trước =100) - %Index (Previous year = 100) - %Năm 2010

149.86

128.61

151.67


Năm 2011

72.25

78.27

186.18


Năm 2012

102.57

138.32

79.68


Năm 2013

67.95

69.15

240.27


Năm 2014

89.16

109.02

120.24


Năm 2015

88.32

102.65

186.91

 

 

 

 

 
các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh