Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Y tế, Văn hóa và Thể thao

14/09/2016Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tếNumber of health establishments, patient beds and staffs


 

2011

2012

2013

2014

2015 Cơ sở y tế (Cơ sở)
 Health establishments (Establishment)

232

232

233

233

233

 - Bệnh viện - Hospital

18

18

19

19

19

 Nhà nước - State

15

15

15

15

15

 Ngoài Nhà nước - Non-state

3

3

4

4

4

 - Phòng khám đa khoa khu vực
   Regional polyclinic

11

11

11

11

11

 - Nhà hộ sinh - Matemity houses

       -

       -

       -

       -

       -

 - Trạm y tế xã, phường
   Medical service units in communes, precincts

156

156

156

156

156

  - Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
     Medical service units in offices, enterprises

       -

       -

       -

       -

       -

  - Cơ sở y tế khác
    Others health establishments

47

47

47

47

47

 Giường bệnh (Giường) - Bed

4,980

5,190

5,285

5,465

5,475

 - Bệnh viện - Hospital

3,170

3,380

3,475

3,655

3,665

 Nhà nước - State

2,980

3,030

3,105

3,235

3,235

 Ngoài Nhà nước - Non-state

190

350

370

420

430

 - Phòng khám đa khoa khu vực
   Regional polyclinic

250

250

250

250

250

 - Nhà hộ sinh - District matemity station

       -

       -

       -

       -

       -

 - Trạm y tế xã, phường
   Medical service units in communes, precincts

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

  - Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
     Medical service units in offices, enterprises

       -

       -

       -

       -

       -

 Cán bộ ngành y (Người)
 Medical staff (Person)

4,276

4,462

4,657

4,671

4,707

  - Bác sĩ và trên đại học
    Doctors and post graduates

907

928

949

977

990

  - Y Sĩ - Physicians

1,197

1,262

1,236

1,214

1,209

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang

Source: An Giang Provincial Health(Tiếp theo) Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế


 (Cont.) Number of health establishments, patient beds and staffs

 

2011

2012

2013

2014

2015  - Y tá - Nurses (kể cả cử nhân)

1,545

1,609

1,681

1,682

1,742

     + Y tá trung học - Nurses middle

1,283

1,348

1,368

1,353

1,367

     + Y tá sơ học - Nurses Low degree

208

197

198

172

165

     + Cử nhân điều dưỡng - Bachelor nurses

54

64

115

157

210

  - Hộ sinh - Midwives (kể cả cử nhân)

627

663

650

660

639

     + Hộ sinh trung học - Midwives middle

575

608

600

608

588

     + Hộ sinh sơ học - Midwives Assistant

46

46

44

42

37

     + Cử nhân Hộ sinh - Bachelor midwife

6

9

6

10

14

 - KTV trung học y - Mid-level health technicians

146

152

141

138

127

 Cán bộ ngành dược (Người)
 Pharmaceutical staff (Person)

759

783

834

854

878

 - Dược sĩ - Pharmacists of high degree

74

94

104

119

136

 - Dược sĩ trung cấp-Pharmacists of middle degree

621

637

666

674

688

 - Dược tá - Asisitant pharmacist

63

51

63

60

53

- KTV trung học dược

 - Mid-level pharmacy technicians

1

1

1

1

1

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang

ource: Department of Health An Giang

(Số cán bộ y, dược chỉ tính hệ công lập, không tính cán bộ ngành khác và tư nhân)

 

 

 

 

 

  

Cơ sở y tế năm 2015


 phân theo huyện/thị xã/thành phố
Number of health establishments in 2015 by district


ĐVT: Giường - Unit: Bed

 

Tổng
số
Total

Chia ra - Of which


Bệnh viện
đa khoa
Hospitals

Phòng khám
khu vực
Regional
polyclinic

Nhà
Hộ sinh
Maternity
housses

Trạm y tế
xã, phường
Medical
service unit
in communes,
precinctsTỔNG SỐ - TOTAL

      186

         19

          11

            -

          156

 1. Thành phố Long Xuyên
     Long Xuyen city

       20

           7

            -

            -

           13

 2. Thành phố Châu Đốc    
     Chau Doc city

       10

           3

            -

            -

             7

 3. Huyện An Phú    
     An Phu district

       16

           1

            1

            -

           14

 4. Thị xã Tân Châu    
     Tan chau town

       16

           1

            1

            -

           14

 5. Huyện Phú Tân    
     Phu Tan district

       20

           1

            1

            -

           18

 6. Huyện Châu Phú   
     Chau Phu district

       15

           1

            1

            -

           13

 7. Huyện Tịnh Biên   
    Tinh Bien district

       17

           1

            2

            -

           14

 8. Huyện Tri Tôn   
    Tri Ton district

       17

           1

            1

            -

           15

 9. Huyện Châu Thành   
     Chau Thanh district

       15

           1

            1

            -

           13

 10. Huyện Chợ Mới     
      Cho Moi district

       21

           1

            2

            -

           18

 11. Huyện Thoại Sơn     
      Thoai Son district

       19

           1

            1

            -

           17

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang

Source: Department of Health An Giang

Ghi chú: 07 BV tại Long Xuyên gồm: 2 BVĐK công lập và 2 BV ĐK tư nhân; 2 BV chuyên khoa công lập và 1 BV chuyên khoa phụ sản tư nhân, đã tính chung vào số liệu trên.

 

 

 

 

 

  

Số giường bệnh năm 2015

phân theo huyện/thị xã/thành phố
Number of hospital beds in 2015 by districtĐVT: Giường - Unit: Bed

 

Tổng
số
Total

Chia ra - Of which


Bệnh viện
đa khoa
Hospitals

Phòng khám
khu vực
Regional
polyclinic

Nhà
Hộ sinh
Maternity
housses

Trạm y tế
xã, phường
Medical
service unit
in communes,
precinctsTỔNG SỐ - TOTAL

   5,475

     3,665

        250

            -

       1,560

 1. Thành phố Long Xuyên
     Long Xuyen city

   1,715

     1,585

            -

            -

          130

 2. Thành phố Châu Đốc    
     Chau Doc city

      900

        830

            -

            -

           70

 3. Huyện An Phú    
     An Phu district

      320

        150

          30

            -

          140

 4. Thị xã Tân Châu    
     Tan chau town

      350

        190

          20

            -

          140

 5. Huyện Phú Tân    
     Phu Tan district

      390

        190

          20

            -

          180

 6. Huyện Châu Phú   
     Chau Phu district

      250

        100

          20

            -

          130

 7. Huyện Tịnh Biên   
    Tinh Bien district

      280

        100

          40

            -

          140

 8. Huyện Tri Tôn   
    Tri Ton district

      320

        150

          20

            -

          150

 9. Huyện Châu Thành   
     Chau Thanh district

      260

        100

          30

            -

          130

 10. Huyện Chợ Mới     
      Cho Moi district

      350

        120

          50

            -

          180

 11. Huyện Thoại Sơn     
      Thoai Son district

      340

        150

          20

            -

          170

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang

Source: Department of Health An Giang

 

 

 

 

 

 
Số cán bộ ngành Y năm 2015

phân theo huyện/thị xã/thành phố
Number of medical staff 2015 year by district


ĐVT: Người - Unit: Person

 

Tổng
số
Total

Chia ra - Of which


Bác sĩ
Doctors

Y sĩ
Physicians

Y tá
Nurses

Hộ sinh
MidwivesTổng số - Total

    4,580

       990

       1,209

     1,742

        639

 Chia ra - Of which


 * Phân theo tuyến tỉnh
   By provinces

    1,785

       473

          249

       901

        162

 * Phân theo huyện thị
   By district

    1,806

       418

          482

       631

        275

 - Long Xuyên - Long Xuyen city

       144

         38

            40

         32

          34

 - Châu Đốc - Chau Doc city

         71

         21

            24

         15

          11

 - An Phú - An Phu district

       201

         37

            44

         95

          25

 - Tân Châu - Tan Chau town

       209

         52

            55

         77

          25

 - Phú Tân - Phu Tan district

       219

         46

            64

         77

          32

 - Châu Phú - Chau Phu district

       140

         32

            36

         48

          24

 - Tịnh Biên - Tinh Bien district

       146

         42

            33

         46

          25

 - Tri Tôn - Tri Ton district

       175

         43

            54

         56

          22

 - Châu Thành - Chau Thanh district

       118

         27

            27

         48

          16

 - Chợ Mới - Cho Moi district

       207

         39

            60

         71

          37

 - Thoại Sơn - Thoai Son district

       176

         41

            45

         66

          24

* Cán bộ y tế tại các xã
  Medical staff at the communes

       989

         99

          478

       210

        202

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang - Source: Department of Health An Giang

- Trong 990 bác sĩ có 02 tiến sĩ (tuyến tỉnh 02); 46 thạc sĩ (40 tuyến tỉnh, 14 tuyến huyện và tuyến xã 01);  400 chuyên khoa cấp I (tỉnh 202, huyện 188, xã 10); 55 chuyên khoa cấp II (tuyến tỉnh 40, huyện 14, xã 01).

- Trong 1.742 y tá có 195 y tá đại học (cử nhân điều dưỡng: tỉnh 116, huyện 75, xã 04) và 01 CKI Điều dưỡng (tuyến tỉnh).

  - Trong 639 hộ sinh có 14 hộ sinh đại học (cử nhân hộ sinh: tỉnh 03, huyện 10, xã 01).

 

 

 

 

 

 Số cán bộ ngành dược năm 2015
phân theo huyện/thị xã/thành phố
Number of pharmaceutical staff 2014 year by districtsĐVT: Người - Unit: Person

 

Tổng số
Total

Chia ra - Of which


Dược sĩ
Đại học
Pharmacists
of high degree

Dược sĩ
trung học
Pharmacists
of middle
degree

Dược tá
Assistant
pharmacists


Tổng số - Total

     878

         136

       689

       53

 Chia ra - Of which

 * Phân theo tuyến tỉnh - By provinces

        266

             58

          197

          11

 * Phân theo huyện thị - By District

        360

             67

          264

          29

 - Tp. Long Xuyên - Long Xuyen city

          26

               6

           18

            2

 - Tp. Châu Đốc - Chau Doc city

          22

               7

           14

            1

 - Huyện An Phú - An Phu district

          28

               4

           20

            4

 - Thị xã Tân Châu - Tan Chau town

          32

               6

           22

            4

 - Huyện Phú Tân - Phu Tan district

          40

               4

           32

            4

 - Huyện Châu Phú - Chau Phu district

          36

               5

           26

            5

 - Huyện Tịnh Biên - Tinh Bien district

          34

               7

           26

            1

 - Huyện Tri Tôn - Tri Ton district

          36

               9

           27

             -

 - Huyện Châu Thành - Chau Thanh district

          28

               5

           23

             -

 - Huyện Chợ Mới - Cho Moi district

          35

               5

           27

            3

 - Huyện Thoại Sơn - Thoai Son district

          43

               9

           29

            5

* Cán bộ ngành dược ở xã
  Pharmaceutical staff at commune

        252

             11

          228

          13

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang

Source: Department of Health An Giang

Ghi chú: trong 136 Dược sĩ đại học có 03 thạc sĩ dược, 02 chuyên khoa II (tuyến tỉnh),  35 chuyên khoa cấp I (20 ở tuyến tỉnh, 15 tuyến huyện).Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ
Some indicator on health care


 

2011

2012

2013

2014

2015Bác sĩ bình quân 1 vạn dân (Người)
Doctor  per 10000 inhabitants (Person)

4.22

4.31

4.41

4.53

4.59

Giường bệnh tính bình quân 1 vạn dân (Giường)
Bed per 10000 inhabitants (Bed)

14.75

15.71

17.30

18.69

18.77

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ (%)
Rate of health establishments at communes/
wards having doctors  (%)

64.10

63.46

61.53

65.38

68.59

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nữ hộ
sinh (%) - Rate of health establishments at
communes/wards having midwives (%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca)
Number of epidemic infected cases

21,003

21,688

18,334

17,943

19,513

Số người chết vì các bệnh dịch (Người)
Number of death of  epidemic disease (Person)

11

19

4

3

8

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) - Rate of under-one-year children fully vaccinated (%)

70.00

94.20

93.30

97.19

97.10

Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram (%) - Rate of under-2500 grammes weight infants (%)

6.04

5.14

4.87

3.53

4.37

Nam - Male

Nữ - Female

Thành thị - Urban

Nông thôn - Rural

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%)
Under-five-malnutrition rate (%)

15.90

15.20

14.30

13.10

12.22

Nam - Male

Nữ - Female

Thành thị - Urban

Nông thôn - Rural

Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin tiêm chủng (Trẻ) - Number of children under 15 aquired of vaccinated diseases (Child)

318

73

67

241

363

Số trẻ em dưới 15 tuổi chết do các bệnh
có vắc xin tiêm chủng (Trẻ) - Number of children under 15 died of vaccinated diseases (Child)

2

              -

              -

             1

             3

Số trẻ em dưới 15 tuổi chết do các bệnh
có vắc xin tiêm chủng (Trẻ) - Number of children under 15 died of vaccinated diseases (Child)

2

              -

              -

             1

             3

 

Nguồn: Sở Y Tế tỉnh An Giang - Source: Department of Health An GiangSố người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và  số người chết do AIDS phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và phân theo nhóm tuổi

Number of HIV infected persons, AIDS patients and AIDS deaths by sex, residence and by age group


ĐVT: Người - Unit: Person

 

2011

2012

2013

2014

             2015 Số người nhiễm HIV -
 Number of HIV infected persons 

613

469

437

331

365

 Phân theo giới tính - By sex


     Nam - Male

339

271

237

192

204

     Nữ - Famale

274

198

200

139

161

 Phân theo thành thị, nông thôn - 
 By residence


Thành thị - Urban

275

232

196

158

141

Nông thôn - Rural

333

233

229

173

224

 Phân theo nhóm tuổi - By age group


0-14

35

17

21

16

15

15-19

13

7

6

10

6

20-29

228

132

128

103

107

30-39

238

211

199

136

160

40-49

75

78

66

52

52

50+

24

24

17

14

25

Số bệnh nhân AIDS - AIDS patients

480

322

270

271

303

Phân theo giới tính - By sex


     Nam - Male

278

204

164

154

164

     Nữ - Famale

202

118

106

117

139

 Phân theo thành thị, nông thôn - 
 By residence


Thành thị - Urban

210

146

128

139

124

Nông thôn - Rural

267

176

136

132

179

Phân theo nhóm tuổi - By age group


0-14

25

16

13

18

15

15-19

8

3

1

6

4

20-29

130

82

62

71

83

30-39

216

151

135

116

136

40-49

79

52

48

48

46

50+

22

18

11

12

19

 Số người chết do AIDS -
 Number of AIDS deaths

192

153

124

108

88

Phân theo giới tính - By sex


     Nam - Male

132

108

93

69

57

     Nữ - Famale

60

45

31

39

31

 Phân theo thành thị, nông thôn - 
 By residence


Thành thị - Urban

95

65

55

49

31

Nông thôn - Rural

96

87

65

54

57

Phân theo nhóm tuổi - By age group


0-14

5

2

3

2

4

15-19

2

1

        -

2

          -

20-29

41

43

28

20

16

30-39

87

68

59

55

33

40-49

46

28

26

19

23

50+

11

11

8

10

12

Nguồn: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS An Giang

Source: Center HIV/AIDS An GiangHoạt động phát thanh - truyền hình 2015
Broadcast - Television activities in 2015


 

Số giờ phát sóng
phát thanh (Giờ)

Số giờ phát sóng
truyền hình (Giờ)


The number of hours
broadcast radio(Hour)

The number of hours
of tv broadcast (Hour)


TỔNG SỐ - TOTAL

Phân theo nguồn - By source

Tự xây dựng - Sefl-made

              301,600


                  1,508


Mua - Bought            4,580,175


Trao đổi - Exchaged                         -


Phân theo loại chương trình -
By types of program

Trong đó - Of which:

Chương trình thời sự - News

               97,000


                     485


Chương trình về chủ đề kinh tế, xã hội,văn hóa du lịch, thể dục thể thao - Economic, social, cultural, tourism and sport programs

              138,600


                     693


Chương trình thiếu nhi -
Program for children

               73,000


                     365


Chương trình phụ nữ -
Program for women

                      13


                         -


Phân theo ngôn ngữ - By language

Tiếng Việt - Vietnamese

           1,748,500


             8,742.30


Tiếng dân tộc - Ethnic language

                    365


              255,500


Tiếng nước ngoài - Foreign language

                        -


                  17.30


 

 

 

 


Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
Source: Broadcasting - Televison An GiangSố huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế

Number of sport medals gained in international competitions

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 

 

 

2011

2012

2013

2014

                       Sơ bộ
                     Prel.
                       2015

Thi đấu quốc tế -
International competition

31

42

30

16

29
Huy chương Vàng - Gold medal

9

15

12

8

15

Thế giới - World

3

8

2

1

2

Châu á - Asia

3

3

5

5

6

Đông Nam á - ASEAN

3

4

5

2

7
Huy chương Bạc - Silver medal

11

8

10

5

7

Thế giới - World

5

6

2

2

1

Châu á - Asia

2

2

3

2

2

Đông Nam á - ASEAN

4

0

5

1

4
Huy chương Đồng - Bronze medal

11

19

8

3

7

Thế giới - World

3

13

2

1

2

Châu á - Asia

6

3

5

1

2

Đông Nam á - ASEAN

2

3

1

1

3 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh

 Source: Department of culture, sports and tourism An Giang provinceSố người tàn tật được trợ cấp
Number of subsidized disables


ĐVT: Người - Unit: Person

 

2011

2012

2013

  2014

Sơ bộ
Prel.
2015

TỔNG SỐ - TOTAL

 15,063

 15,199

 15,421

 16,105

    20,899


Phân theo giới tính - By sex     Nam - Male

   8,216

   9,253

   8,363

 8,719

    10,004


     Nữ - Female

   6,847

   5,946

   7,058

   7,386

    10,895

Phân theo nhóm tuổi - By age group

 15,063

 15,199

 15,421

 16,105 - Dưới 16 tuổi - Under 16 years old

   1,650

   1,900

   1,511

   1,735

     2,701


 - Từ 16 tuổi đến 60 tuổi
   From 16 years old to 60 years old

 10,500

 10,077

 11,036

 12,230

    12,659


 - Từ 60 tuổi trở lên
   From age 60 and over

   2,913

   3,222

   2,874

 2,140

     5,539

 Phân theo loại trợ cấp
  By types of subsidiesTrợ cấp thường xuyên -
Regular subsidises

 15,063

 15,199

 15,421

16,105

    20,899


Trợ cấp đột xuất -
Unscheduled subsidies

          -

          -

          -

          -

            -


Trợ cấp khác - Others

          -

          -

          -

          -

            -


 

 

 

 

 

 


 Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh
 Source: Department of labour, invalids and Social An Giang Province


Số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

được chăm sóc, bảo vệNumber of lonely elderly people in severely difficulties being

cared and proctedĐVT: Người - Unit: Person

 

             Tổng số
           Total

Chia ra - Of which

             Nam - Male

                 Nữ - Female

Năm 2008

1,741

 

 

Năm 2009

1,665

 

 

Năm 2010

3,985

 

 

Năm 2011

1,420

 

 

Năm 2012

1,788

 

 

Năm 2013

2,027

 

 

Năm 2014

1,187

 

 

Năm 2015

2,016

               1,209

                  807

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và xã hội Source: Department of labour, invalids and Social An Giang Province


Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn


được chăm sóc, bảo vệNumber of children in severely difficulties being cared and protected
ĐVT: Người - Unit: Person

 

Tổng số

Chia ra - Of which

                   Total

                   Nam - Male

                                 Nữ - Female

Năm 2012

15,169

8,492

6,677

Năm 2013

13,120

8,304

4,816

Năm 2014

11,320

6,751

4,569

Năm 2015

10,040

5,824

4,216

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và xã hội Source: Department of labour, invalids and Social An Giang Province