Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Giáo dục

13/09/2016


Số trường học, lớp học và phòng học mầm nonNumber of schools, classes and classrooms of preschool education

 

Năm học - School year
2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016 Số trường học - Trường
 Number of schools - School

196

198

197

198

198Công lập - Public

181

183

183

183

183Ngoài công lập - Non-public

15

15

14

15

15 Số lớp học - Lớp
 Number of classes - Classes

1,962

2,026

2,032

1,996

1,929Công lập - Public

1,725

1,757

1,760

1,699

1,641Ngoài công lập - Non-public

237

269

272

297

288 Số phòng học - Phòng
 Number of classrooms - Classrooms

1,290

1,483

1,447

1,571

1,631 Phân theo loại hình - By types of ownership
Công lập - Public

1,029

1,285

1,286

1,241

1,328Ngoài công lập - Non-public

261

198

161

330

303 Phân theo loại phòng - By type of classroom
Phòng kiên cố - Permanent classrooms

88

249

270

594

876Phòng bán kiên cố - Semi permanent classrooms

962

970

964

930

746Phòng tạm - Temporary classrooms

85

110

84

47

49
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) Số trường học - Trường
 Number of schools - School

100.0

101.0

99.5

100.5

100.0Công lập - Public

100.0

101.1

100.0

100.0

100.0Ngoài công lập - Non-public

100.0

100.0

93.3

107.1

100.0 Số lớp học - Lớp
 Number of classes - Classes

101.1

103.3

100.3

98.2

96.6Công lập - Public

102.0

101.9

100.2

96.5

96.6Ngoài công lập - Non-public

95.6

113.5

101.1

109.2

97.0 Số phòng học - Phòng
 Number of classrooms - Classrooms

112.4

115.0

97.6

108.6

103.8 Phân theo loại hình - By types of ownership
Công lập - Public

106.9

124.9

100.1

96.5

107.0Ngoài công lập - Non-public

141.1

75.9

81.3

205.0

91.8 Phân theo loại phòng - By type of classroom
Phòng kiên cố - Permanent classrooms

77.2

283.0

108.4

220.0

147.5Phòng bán kiên cố - Semi permanent classrooms

103.3

100.8

99.4

96.5

80.2Phòng tạm - Temporary classrooms

94.4

129.4

76.4

56.0

104.3 

 

 

 

 

  Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (Từ 2011 - 2015 là số đầu năm học)

 Source: Department of education-training An Giang ProvinceSố trường mẫu giáophân theo huyện/thị xã/thành phố

Number of kindergarten schools by districts

 

 

 

 

2010 - 2011

 

2011 - 2012

 

2012 - 2013

 


Tổng
số
Total

Chia ra - Of which


Tổng
số
Total

Chia ra - Of which


Tổng
số
Total

Chia ra - Of which

 


Công
lập
Public

Ngoài
công lập
Non-
public

 

Công
lập
Public

Ngoài
công lập
Non-
public

 

Công
lập
Public

Ngoài
công lập
Non-public

 

 

Tổng số - Total

196

181

15


196

181

15


198

183

15

 

* Phân theo huyện thị
   By District
 

  - Tp. Long Xuyên
    Long Xuyen city

27

17

10


27

17

10


27

17

10

 

  - Tp. Châu Đốc
    Chau Doc city

8

8

            -


8

8

            -


8

8

            -

 

  - Huyện An Phú
    An Phu district

14

14

            -


14

14

            -


14

14

            -

 

  - Thị xã Tân Châu
    Tan Chau town

16

16

            -


16

16

            -


18

18

            -

 

  - Huyện Phú Tân
    Phu Tan district

19

19

            -


19

19

            -


19

19

            -

 

  - Huyện Châu Phú
    Chau Phu district

21

18

3


21

18

3


21

18

3

 

  - Huyện Tịnh Biên 
    Tinh Bien district

23

23

            -


23

23

            -


23

23

            -

 

  - Huyện Tri Tôn 
    Tri Ton district

15

15

            -


15

15

            -


15

15

            -

 

  - Huyện Châu Thành 
    Chau Thanh district

14

14

            -


14

14

            -


14

14

            -

 

  - Huyện Chợ Mới 
    Cho Moi district

21

19

2


21

19

2


21

19

2

 

  - Huyện Thoại Sơn
   Thoai Son district

18

18

            -


18

18

            -


18

18

            -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (từ 2011 - 2015 là số đầu năm học)
 Source: Department of education-training An Giang ProvinceSố trường mẫu giáo  phân theo huyện/thị xã/thành phố

(Cont.) Number of kindergarten schools by districts
ĐVT: Trường - Unit: School

 

2013 - 2014

 

2014 - 2015

 

2015 - 2016


Tng
s

Total

Chia ra - Of which


Tng
s

Total

Chia ra - Of which

 

Tng
s

Total

Chia ra - Of which


Công
l
p
Public

Ngoài
công l
p
Non-
public

 

Công
l
p
Public

Ngoài
công l
p
Non-
public

 

Công
l
p
Public

Ngoài
công l
p
Non-public

Tng s - Total

   197

      183

         14


   198

      183

         15


   198

      183

         15

* Phân theo huyn th
   By District
  - Tp. Long Xuyên
    Long Xuyen city

     26

        17

           9


     26

        17

           9


     26

        17

           9

  - Tp. Châu Đc
    Chau Doc city

       8

          8

            -


       8

          8

            -


       8

          8

            -

  - Huyn An Phú
    An Phu district

     14

        14

            -


     15

        14

           1


     15

        14

           1

  - Th xã Tân Châu
    Tan Chau town

     18

        18

            -


     18

        18

            -


     18

        18

            -

  - Huyn Phú Tân
    Phu Tan district

     19

        19

            -


     19

        19

            -


     19

        19

            -

  - Huyn Châu Phú
    Chau Phu district

     21

        18

           3


     21

        18

           3


     21

        18

           3

  - Huyn Tnh Biên 
    Tinh Bien district

     23

        23

            -


     23

        23

            -


     23

        23

            -

  - Huyn Tri Tôn 
    Tri Ton district

     15

        15

            -


     15

        15

            -


     15

        15

            -

  - Huyn Châu Thành 
    Chau Thanh district

     14

        14

            -


     14

        14

            -


     14

        14

            -

  - Huyn Ch Mi 
    Cho Moi district

     21

        19

           2


     21

        19

           2


     21

        19

           2

  - Huyn Thoi Sơn
   Thoai Son district

     18

        18

            -


     18

        18

            -


     18

        18

            -Số trường học, lớp học phổ thông


 

Number of schools and classes of general education

  

Năm học - School year

 


2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016 Số trường học (Trường)
 Number of Schools (School)

     595

     593

     562

     561

        547

 Tiểu học - Primary school

     390

     388

     356

     354

        339

Công lập - Public

     389

     387

     355

     353

        337

Ngoài công lập - Non-public

         1

         1

         1

         1

            2

 Trung học cơ sở -
  Lower secondary school

     155

     154

     155

     156

        157

Công lập - Public

     155

     154

     155

     156

        157

Ngoài công lập - Non-public

         -

         -

         -

         -

            -

 Trung học phổ thông
  Upper secondary school

       48

       48

       47

       46

          46

Công lập - Public

       45

       45

       44

       43

          43

Ngoài công lập - Non-public

         3

         3

         3

         3

            3

 Phổ thông cơ sở -
 Primary and lower secondary school

         -

         -

         -

         -


Công lập - Public

         -

         -

         -

         -


Ngoài công lập - Non-public

         -

         -

         -

         -


 Trung học -
 Lower and Upper secondary school

         2

         3

         4

         5

            5

Công lập - Public

         2

         3

         4

         5

            5

Ngoài công lập - Non-public

         -

         -

         -

         -

            -

 Số lớp học (Lớp)
 Number of Classes (Classes)

 10,730

 10,845

 10,971

 11,133

    11,242

 Tiểu học - Primary school

  6,450

  6,492

  6,564

  6,632

     6,673

Công lập - Public

  6,436

  6,477

  6,552

  6,617

     6,660

Ngoài công lập - Non-public

       14

       15

       12

       15

          13

 Trung học cơ sở -
  Lower secondary school

  3,090

  3,114

  3,188

  3,287

     3,357

Công lập - Public

  3,082

  3,107

  3,181

  3,279

     3,350

Ngoài công lập - Non-public

         8

         7

         7

         8

            7

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

  1,190

  1,239

  1,219

  1,214

     1,212

Công lập - Public

  1,162

  1,214

  1,201

  1,201

1197

Ngoài công lập - Non-public

       28

       25

       18

       13

15Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (Từ 2011 - 2015 là số đầu năm học)

 Source: Department of education-training An Giang Province(Tiếp theo) Số trường học, lớp học phổ thông


(Cont.) Number of schools and classes of general education 

Năm học - School year


2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016


 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


 Index (Previous year = 100) Số trường học (Trường)
 Number of Schools (School)

    99.0

    99.7

    94.8

    99.8

       97.5

 Tiểu học - Primary school

    98.7

    99.5

    91.8

    99.4

       95.8

Công lập - Public

    98.5

    99.5

    91.7

    99.4

       95.5

Ngoài công lập - Non-public

        - 

  100.0

  100.0

  100.0

     200.0

 Trung học cơ sở -
  Lower secondary school

  100.0

    99.4

  100.6

  100.6

     100.6

Công lập - Public

  100.0

    99.4

  100.6

  100.6

     100.6

Ngoài công lập - Non-public

        - 

        - 

        - 

        - 

           - 

 Trung học phổ thông
  Upper secondary school

    98.0

  100.0

    97.9

    97.9

     100.0

Công lập - Public

  100.0

  100.0

    97.8

    97.7

     100.0

Ngoài công lập - Non-public

    75.0

  100.0

  100.0

  100.0

     100.0

 Trung học -
 Lower and Upper secondary school

  100.0

  150.0

  133.3

  125.0

     100.0

Công lập - Public

  100.0

  150.0

  133.3

  125.0

     100.0

Ngoài công lập - Non-public

        - 

        - 

        - 

        - 


 Số lớp học (Lớp)
 Number of Classes (Classes)

  101.7

  101.1

  101.2

  101.5

     101.0

 Tiểu học - Primary school

  101.7

  100.7

  101.1

  101.0

     100.6

Công lập - Public

  101.6

  100.6

  101.2

  101.0

     100.6

Ngoài công lập - Non-public

  127.3

  107.1

    80.0

  125.0

       86.7

 Trung học -
 Lower and Upper secondary school

  101.3

  100.8

  102.4

  103.1

     102.1

Công lập - Public

  101.1

  100.8

  102.4

  103.1

     102.2

Ngoài công lập - Non-public

        - 

        - 

  100.0

  114.3

       87.5

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

  102.8

  104.1

    98.4

    99.6

       99.8

Công lập - Public

  103.4

  104.5

    98.9

  100.0

       99.7

Ngoài công lập - Non-public

    82.4

    89.3

    72.0

    72.2

     115.4

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (Từ 2011 - 2015 là số đầu năm học)

 Source: Department of education-training An Giang Province


Số trường phổ thông năm học 2015 - 2016

 

phân theo huyện/thị xã/thành phố

 

Number of schools of general education in schoolyear 2015 - 2016

 

by district
ĐVT: Trường - Unit: School

 

Tổng
số
ToTal

Chia ra - Of which

 

Tiểu học
Primary
school

Trung học
cơ sở
Lower
secondary
school

Trung học
phổ thông
Upper
secondary
school

Phổ thông
cơ sở
Primary
and lower
secondary
school

Trung học
Lower and
Upper
secondary
school
TỔNG SỐ - TOTAL

         547

       339

        157

          46

            -

            5

 Phân theo đơn vị cấp
 huyện - By District Tp. Long Xuyên
 Long Xuyen city

           49

         28

          12

            8

            -

            1

 Tp. Châu Đốc
 Chau Doc city

           26

         16

            8

            2

            -

            -

 Huyện An Phú
 An Phu district

           51

         33

          14

            4

            -

            -

 Thị xã Tân Châu
 Tan Chau town

           45

         27

          13

            5

            -


 Huyện Phú Tân
 Phu Tan district

           56

         33

          18

            4

            -

            1

 Huyện Châu Phú
 Chau Phu district

           57

         38

          14

            4

            -

            1

 Huyện Tịnh Biên
 Tinh Bien district

           49

         30

          16

            3

            -

            -

 Huyện Tri Tôn
 Tri Ton district

           45

         27

          14

            2

            -

            2

 Huyện Châu Thành
 Chau Thanh district

           45

         29

          13

            3

            -

            -

 Huyện Chợ Mới
 Cho Moi district

           74

         48

          19

            7

            -

            -

 Huyện Thoại Sơn
 Thoai Son district

           50

         30

          16

            4

            -

            -

Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (số liệu đầu năm học)

Source: Department of education-training An Giang ProvinceSố giáo viên phổ thông


 

 Number of teachers of general education


 

Năm học - School year

 

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016 Số giáo viên  (Người)
 Number of  teachers (Pers)    

   18,029

   18,396

   18,974

   18,825

      18,910

 Tiểu học - Primary school

     8,259

     8,503

     8,751

     8,676

        8,946

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     8,259

     8,425

     8,751

     8,676

        8,946

Công lập - Public

     8,239

     8,452

     8,730

     8,648

        8,929

Ngoài công lập - Non-public

           20

           51

           21

           28

              17

 Trung học cơ sở
 Lower secondary school

     6,824

     6,926

     7,167

     7,159

        6,969

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     6,824

     6,912

     7,033

     7,159

        6,969

Công lập - Public

     6,796

     6,905

     7,148

     7,140

        6,951

Ngoài công lập - Non-public

           28

           21

           19

           19

              18

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

     2,946

     2,967

     3,056

     2,990

        2,995

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     2,946

     2,963

     3,056

     2,990

        2,995

Công lập - Public

     2,827

     2,889

     2,997

     2,929

        2,937

Ngoài công lập - Non-public

        119

           78

           59

           61

              58
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


Index (Previous year = 100) Số giáo viên  (Người)
 Number of  teachers (Pers)    

     102.1

     102.0

     103.1

       99.2

        100.5

 Tiểu học - Primary school

     103.6

     103.0

     102.9

       99.1

        103.1

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     103.6

     102.0

     103.9

       99.1

        103.1

Công lập - Public

     103.6

     102.6

     103.3

       99.1

103.2

Ngoài công lập - Non-public

     142.9

     255.0

       41.2

     133.3

60.7

 Trung học cơ sở
 Lower secondary school

     100.4

     101.5

     103.5

       99.9

97.3

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     100.4

     101.3

     101.8

     101.8

          97.3

Công lập - Public

     100.3

     101.6

     103.5

       99.9

97.4

Ngoài công lập - Non-public

     133.3

       75.0

       90.5

     100.0

94.7

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

     101.8

     100.7

     103.0

       97.8

        100.2

 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
 Of which: Qualified teachers and higher degree

     101.8

     100.6

     103.1

       97.8

        100.2

Công lập - Public

     102.9

     102.2

     103.7

       97.7

100.3

Ngoài công lập - Non-public

       81.0

       65.5

       75.6

     103.4

95.1

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An GiangSố học sinh phổ thông

 Number of pupils of general education
 

Năm học - School year

 

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016Số học sinh (học sinh)
Number of pupils (pupils)

    334,438

  339,838

    348,289

    353,415

     357,032

 Tiểu học - Primary school

    186,167

  187,190

    193,255

    196,431

     199,057

Công lập - Public

  185,927

 186,890

  193,038

  196,197

   198,846

Ngoài công lập - Non-public

        240

       300

        217

        234

         211

 Trung học cơ sở
 Lower secondary school

    104,691

  106,962

    111,028

    113,789

     114,935

Công lập - Public

  104,562

 106,825

  110,884

  113,655

   114,810

Ngoài công lập - Non-public

        129

       137

        144

        134

         125

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

      43,580

    45,686

      44,006

      43,195

       43,040

Công lập - Public

    42,515

   44,838

    43,441

    42,807

     42,624

Ngoài công lập - Non-public

      1,065

       848

        565

        388

416
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


Index (Previous year = 100)Số học sinh - Number of pupils

      101.4

    101.6

      102.5

      101.5

       101.0

 Tiểu học  - Primary school

      101.3

    100.5

      103.2

      101.6

       101.3

Công lập - Public

      101.3

    100.5

      103.3

      101.6

       101.4

Ngoài công lập - Non-public

      150.9

    125.0

       72.3

      107.8

        90.2

 Trung học cơ sở
 Lower secondary school

      101.1

    102.2

      103.8

      102.5

       101.0

Công lập - Public

      101.0

    102.2

      103.8

      102.5

       101.0

Ngoài công lập - Non-public

      430.0

    106.2

      105.1

       93.1

        93.3

 Trung học phổ thông
 Upper secondary school

      102.1

    104.8

       96.3

       98.2

        99.6

Công lập - Public

      102.6

    105.5

       96.9

       98.5

        99.6

Ngoài công lập - Non-public

       85.5

      79.6

       66.6

       68.7

       107.2

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang (từ 2011 - 2015 là số đầu năm học)

 Source: Department of education-training An Giang Province


Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông


 năm học 2014 - 2015

 phân theo huyện/thị xã/thành phố
 Percentage of graduates of upper secondary education


 in schoolyear 2014 - 2015 by district
 

Số học sinh dự thi (Học sinh)
Number of attendances (Pupli)

 

Tỷ lệ tốt nghiệp (%)
Rate of graduates (%)


Tổng số
Total

Trong đó: Nữ
Of which: Female

 

Tổng số
Total

Trong đó: Nữ
Of which: Female TỔNG SỐ - TOTAL

      14,358

             7,700


    95.65

          97.73

 Phân theo đơn vị cấp huyện
 By district


 Thành phố Long Xuyên
 Long Xuyen city

        2,236

          1,225


    95.84

          97.14

 Thành phố Châu Đốc
 Chau Doc city

          987

            574


    98.48

          98.26

 Huyện An Phú
 An Phu district

          852

            441


    98.36

          99.32

 Thị xã Tân Châu
 Tan Chau town

        1,455

            738