Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo mời thầu Gói thầu số 08: Mua sắm sách tiếng Anh tham khảo cho học sinh, giáo viên các trường phổ thông và trường điển hình năm 2017

07/11/2017

1.Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Mua sắm sách tiếng Anh tham khảo cho học sinh, giáo viên các trường phổ thông và trường điển hình năm 2017.
- Loại gói thầu: 
Xây lắp
Mua sắm hàng hóa x
Phi tư vấn
Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 1.480.946.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp sách tiếng Anh tham khảo cho học sinh, giáo viên các trường phổ thông và trường điển hình trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày - kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định của pháp luật.
2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản phục vụ giảng dạy các trường trên địa bàn tỉnh An Giang theo phương thức mua sắm tập trung năm 2017.
3. Nguồn vốn:  Nguồn mua sắm tập trung 2017.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 09 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ, 00 phút, ngày 24  tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:  Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, số 12 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.854451, fax: 02963.857798, email: taichinhag@yahoo.com.vn
8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu triệu đồng). Hình thức bảo dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24  tháng 11 năm 2017.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24  tháng 11 năm 2017.
An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2017
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
  GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trần Thị Ngọc Diễm


các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh