Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

23/06/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 22/6/2017, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang (VPĐP) kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn
 

Theo báo cáo của Ban Quản lý xã, đến nay xã thực hiễn đạt 15/19 tiêu chí gồm: 1; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19. Đạt 45/49 chỉ tiêu gồm: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3, 2.4; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 6.2; 6.3; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.2; 10; 11; 12; 13.1; 13.2; 14.1; 14.2; 14.3;15.2; 15.3; 16; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 17.8; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5; 18.6; 19.1; 19.2

Những hạn chế trong triển khai thực hiện thời gian qua là do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đều là kiêm nhiệm (không có cán bộ chuyên trách) nên hiệu quả thực hiện còn hạn chế; Địa phương đã rất tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân ý thức còn hạn chế trong việc tham gia BHYT và đặc biệt là do điều kiện khách quan, giá cả nông sản, chăn nuôi… không ổn định, phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế của người dân, dẫn đến việc tham gia BHYT không liên tục, thiếu tính bền vững; Trong thời gian ngắn triển khai nhiều công trình, nên công tác huy động sức dân thấp, nhận thức của một bộ phận nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, vẫn còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ minh chứng của xã, đại diện các sở, ngành phụ trách các tiêu chí đề nghị và hướng dẫn Ban Quản lý xã tiếp tục duy trì, nâng cấp các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo đúng giải pháp, lộ trình đề ra; củng cố đầy đủ hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu để phục vụ tốt cho việc công nhận xã nông thôn mới trong thời gian tới...


Minh Thư
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh